Telemarksbarometeret logo

Regional analyse 2013 : Svak vekstkraft også i 2012


FOTO: Colourbox

Utviklingen i Telemark i 2012 følger mønsteret fra tidligere år, med stagnasjon i arbeidsplassutviklingen og svak befolkningsvekst. Den svake veksten i arbeidsplasser i næringslivet kan forklares av nedleggelsen av REC i Porsgrunn. Næringslivet utenfor Grenland hadde en ganske god utvikling i 2012.  

Telemark har ikke hatt arbeidsplassvekst de tre siste årene, mens resten av landet opplever arbeidsplassvekst. Siden 2000 har antall arbeidsplasser i næringslivet stått stille, mens antall arbeidsplasser i næringslivet i Norge har hatt en økning på nesten 13 prosent.  Den svake utviklingen i antall arbeidsplasser i næringslivet i 2012 kan forklares av at virksomheten til REC på Herøya i Porsgrunn ble lagt ned. Uten denne nedleggelsen ville utviklingen sett mye bedre ut, og mange kommuner i fylket har hatt en bedre vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet enn landsgjennomsnittet.

Antall arbeidsplasser i offentlig sektor har også hatt en svakere utvikling i Telemark enn i resten av landet. Det skyldes hovedsakelig at antall statlige arbeidsplasser har hatt en mye svakere utvikling i Telemark enn i resten av landet.

Når vi splitter opp næringslivet i basisnæringer, besøksnæringer og regionale næringer, kommer det fram at det er nedgang i basisnæringene som er hovedårsaken til den svake utvikling i næringslivet i fylket. Basisnæringer omfatter industri, primærnæringer og teknologiske tjenester. Det er industrien som står for nedgangen, og da spesielt industrien i Grenland og Øst-Telemark. Industrien i Telemark har i stor grad hatt sitt tyngdepunkt i bransjer som har hatt nedgang i Norge. Det forklarer omtrent halvparten av nedgangen, men industrien har også hatt større nedgang bransje for bransje i Telemark enn i resten av landet.

De regionale næringene, som omfatter bygg og anlegg, engroshandel, transport og forretningsmessige tjenester, har også hatt svakere vekst i Telemark enn i resten av landet. De regionale næringene har annet næringsliv, offentlig virksomhet og publikum som kunder, og den svake utviklingen i de regionale næringene er et naturlig utslag av at veksten i andre sektorer og befolkningsutviklingen har vært svak.

Besøksnæringene, som omfatter butikkhandel, overnatting, servering og aktivitet- og opplevelsesnæringer, har også hatt svak vekst i Telemark. Det er spesielt de tradisjonelle reiselivsnæringene, overnatting og servering, som har hatt nedgang. Antall arbeidsplasser i butikkhandel og aktivitetsnæringene har hatt en forholdsvis god utvikling. Egen befolkning er den største kundegruppen for besøksnæringene, og veksten i besøksnæringene blir dermed sterkt påvirket av befolkningsutviklingen. Når befolkningsveksten i Telemark er lav, slår det ut i svakere vekst i besøksnæringene også. Hvis vi ser på utviklingen i besøksnæringene i Telemark samlet sett i forhold til befolkningsutviklingen, har besøksnæringene faktisk litt bedre vekst enn forventet.

Befolkningsutviklingen i Telemark blir naturligvis preget av den svake arbeidsplass-utviklingen. Telemark har hatt vekst i folketallet de siste årene, men veksten er mye lavere enn veksten på landsbasis. Flyttestrømmene i Telemark kan forklares fullt og helt av arbeidsplassutviklingen. Telemark er dermed i sum middels attraktivt som bosted.
             

Kilde :

TF-notat nr. 29/2013

Direktevalg