Telemarksbarometeret logo

Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark


FOTO: Colourbox

Telemark hadde 1.6 prosent av landets samlede FoU-aktivitet i 2012. Etter en sterk vekst i FoU-aktiviteten fra 2001 til 2010, gikk andelen ned fra 2.1 prosent i 2010 og 1.7 prosent i 2011.

EUs Regional Innovation Scoreboard (RIS) klassifiserer regioner i Europa etter innovasjonsaktivitet. Regionene klassifiseres etter fire kategorier : innovasjonsledere, innovasjonsfølgere, moderate innovatører og beskjedne innovatører. Mønsteret for innovasjonsaktivitet i Europa viser at de mest innovative regionene er konsentrert til de sentrale delene av Europa med tyngdepunkt i Tyskland og Sveits., men også med noen ledende regioner i Frankrike, Nederland, England og Irland. I tillegg har både Danmark, Sverige og Finland regioner som er innovasjonsledere.

Norge midt på treet
Uten å ha regioner som innovasjonsledere, kjennetegnes Norge ved å ligge nokså «midt på treet» med tre regioner som klassifiseres som innovasjonsfølgere og fire som moderate innovatører. De tre innovasjonsfølgerne er Oslo/Akershus, Vestlandet (unntatt Rogaland) og Trøndelag. Moderate innovatører er Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland og Nord-Norge.  Telemark inngår i region Sør-Østlandet.
De fire største fylkene i landet målt i FoU-innsats var Oslo, Sør-Trøndelag, Akershus og Hordaland. Til sammen stod disse fylkene for 72 prosent av landets FoU-utgifter. Alle disse fylkene huser universiteter.

FoU-utgifter

FoU-utgifter

Regional fordeling av FoU-utgifter.
Den regionale fordelingen av FoU-utgifter viser det samme mønsteret i Norge som i de øvrige nordiske landene ved at hovedstadsregionen har høyest FoU-intensitet.

    Euro pr innbygger Andel av landet (%)
Norge 1185 100
Oslo og Akershus 2330 45.9
Hedmark og Oppland 275 1.8
Sør-østlandet 601 9.7
Agder og Rogaland 557 6.9
Vestlandet 946 13.7
Trøndelag 2195 16.0
Nord-Norge 766 6.1

Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark
Telemark hadde 1.6 prosent av landets samlede FoU-aktivitet (2012). Telemark hadde en sterk vekst i FoU-aktiviteten fra 2001 til 2010. Andelen gikk ned fra 2.1 prosent i 2010 og 1.7 prosent i 2011. Hovedtyngden av aktiviteten er knyttet til næringslivet. Av en samlet aktivitet på 758 mill. kr., sto næringslivet for 76 prosent, instituttsektoren for 14 prosent og universitets- og høgskolesektoren for 10 prosent i 2012. Den samlede nedgangen skyldes lavere FoU-aktivitet i næringslivet. FoU-aktiviteten i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren viser økning.

På utvalgte indikatorer for FoU og innovasjon skiller Telemark seg fra landsgjennomsnittet med en høyere andel FoU-intensitet i næringslivet og andel tilsagn fra Innovasjon Norge med innovasjon, mens fylket har en lavere andel når det gjelder FoU-utgifter i UoH-sektoren pr innbygger, andel offentlig finansiering av FoU og andel sysselsatte med høyere utdanning. Andel bedrifter med innovasjonsaktivitet har sunket til litt under landsgjennomsnittet som illustrasjonen under viser.

Landsgjennomsnittet

1) FoU-utgifter i næringslivet pr sysselsatt i næringslivet

2) Andel tilsagn fra Innovasjon Norge med innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nøkkeltall FoU-aktivitet

  2010 2010 2011 2011 2012 2012
  Telemark Andel av landet Telemark Andel av landet Telemark Andel av landet
FoU-utgifter etter sektor (mill.kr.)            
Universitets- og høgskolesektoren 67 0.6 71 0.5 78 0.5
Insituttsektoren 68 0.7 111 1.0 105 0.9
Næringslivet 760 3.8 575 2.9 575 2.7
Helseforetak (inngår i UoH- og instituttsektoren) 18 0.8 26 0.9 28 0.9
Totalt 913 2.1 757 1.7 758 1.6
             
FoU-aktivitet etter innbyggere   Landet   Landet   Landet
FoU-aktivitet pr innbygger i kroner 5410 9080 4464 9174 4459 9636
Forskere/faglig personale pr 1000 innbygger 11 18 11 17 10 17
             
Finansiering av FoU og innovasjon (mill.kr.)       Andel av landet   Andel av landet
Bevilgninger fra Forskningsrådet     48 0.7 43 0.7
Pågående SkatteFUNN-prosjekter     353 2.9 50 2.3
Innovasjon Norge - brutto tilsagn     146 2.1 194 2.8
Innovasjon Norge - netto tilsagn     89 3.3 95 3.6

 

Illustrasjonene under viser sentrale nøkkeltall for alle fylkene.

Forskningsrådsmidler
Innovasjonsmidler

Kilde : Indikatorrapporten 2014. Norges forskningsråd. Oktober 2014., supplert med tall fra Indikatorrapport 2012 og 2013.

Direktevalg