Telemarksbarometeret logo

Næringsanalyse for Grenland

Menon Business Economics har utarbeidet en næringsanalyse på oppdrag fra Vekst i Grenland. Analysen skal danne kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med ny strategisk næringsplan for Grenland og gi innspill til mål, strategier og satsningsområder.

Analysen trekker opp syv strategier for utvikling av Grenland som region. Strategiene er ikke næringsspesifikke, med begrunnelse i at det ikke er utvalgte næringer som kommer til å skape vekst i Grenland i fremtiden, men mennesker. Det er lagt til grunn at det å lage en plan der man gjør aktive valg på næringsnivå fremstår som mindre robust enn det å legge til rette for en næringsnøytral strategitilnærming. Det å utvikle systemer for økt næringslivsvekst er derfor vurdert som en bedre strategisk tilnærming fremfor å legge til rette for utvikling av utvalgte definerte næringer.

Analysen trekker opp følgende mulige strategier for næringsutvikling i Grenland ;

  • Næringsutvikling tilknyttet infrastrukturinvesteringer
  • Nye muligheter for kompetansetilfang og næringsutvikling gjennom fusjonen mellom HiT og HiBV
  • Øke andelen mellomstore bedrifter
  • Næringsutvikling som gir arbeid til unge voksne med høy- og fagutdanning
  • Flere sterke næringer på tvers av kommunegrenser
  • Felles areal- og næringsplanlegging i aksen Stathelle – Porsgrunn – Skien
  • Koble bedrifter med internasjonale ambisjoner

Les mer om næringsanalysen på http://vig.no/

Direktevalg