Telemarksbarometeret logo

iVegdekketilstand på fylkesveger

De siste målingene av vegdekketilstanden på fylkesvegene viser en liten reduksjon i spordybde, men noe jevnhet.

Dekketilstanden på fylkesvegene i Telemark har det siste året blitt noe dårligere målt i jevnhet, men noe bedre målt i spordybde. Indeksen for jevnhet er økt fra 5,0 til 5,2, mens målt spordybde er redusert fra 15,9 mm til 5,6 mm. 

Kilde: Nasjonal vegdatabank

Fylkesvegene i Telemark

Fylkesvegnettet i Telemark måler samlet ca 1900 kilometer veg og dekker et bredt spekter av transportfunksjoner. Det omfatter alt fra høytrafikkerte bygater med mye blandet trafikk, til sentrale forbindelsesårer på tvers av regions- og fylkesgrenser. Lavtrafikkerte strekninger i utkantstrøk og enkelte rene boliggater hører også med i fylkesvegnettet.

Statens vegvesen måler vegdekketilstanden årlig. Denne tilstanden angis blant annet med verdier for spordybde og jevnhet. Spordybde sier noe om jevnheten på tvers av vegens lengderetning, og Jevnhet sier noe om jevnheten i vegens lengderetning.

I tillegg vil vegens totale tilstand være avhengig av tilstanden til vegfundamentet, grøfter, stikkrenner og tilstanden til andre vegobjekter.

Direktevalg