Telemarksbarometeret logo

God tilgang på kollektivtransport i Grenland

1 av 4 reiser er en handle- og servisereise.
FOTO: Colourbox.com

Befolkningen i Grenland har bedre tilgang til kollektivtransport sammenlignet med de andre byområdene i våre nabofylker.

Dette kommer fram i en undersøkelse om folks reisevaner. Reisevaneundersøkelsen ble gjennomført fra august 2013 til september 2014, og 2100 personer i Grenland har svart på spørsmål om sine daglige reiser.

Hele 70 prosent av befolkningen i Grenland har god tilgang til kollektivtransport, og av disse er det en tredel som har svært god tilgang med kort avstand til en holdeplass med mange avganger. Av de andre byområdene i nabofylkene er det Kristiansand som er nærmest, der 64 prosent av de bosatte har god tilgang til kollektivtransport.

Befolkningen i Skien og Porsgrunn sentrum har best tilgang til kollektivtransport.

Samtidig har også befolkningen fått økt tilgang på bil. I gjennomsnitt har hver husholdning i Grenland tilgang til 1,6 biler, og det er bare syv prosent som bor i en husholdningen uten tilgang til bil. Hele 93 prosent av den voksne befolkningen i Grenland har førerkort til bil, en økning på fem prosentpoeng fra 2009.

Flere velger bilen

Stadig flere av de daglige reisene våre foregår som bilfører. Siden 2009 har bilførerandelen på landsbasis økt med tre prosentpoeng, og færre reiser som passasjerer i bilene. I Grenland utgjør bilreisene 73 prosent av alle daglige reiser, 63 prosent som bilfører og 10 prosent som bilpassasjer. 17 prosent av alle daglige reiser er reiser til fots, 4 prosent er sykkelturer og 4 prosent er kollektivreiser. Denne fordelingen holder seg ganske stabil, men andelen som bilfører har økt med fem prosentpoeng fra 57 prosent i 2009.

Folk bosatt i sentrum går mer enn andre

Bosatte i Skien og Porsgrunn sentrum bruker bilen mindre enn de som bor i resten av Grenland. Her er bilførerandelen henholdsvis 54 prosent og 60 prosent. Det er også i sentrumsområdene at folk velger å gå ved flere av de daglige reisene. I Skien sentrum er 28 prosent av de daglige reisene gangturer, mens andelen gangturer i Porsgrunn sentrum er på 19 prosent.

Selv om gangturene er mange er de naturlig nok mye kortere enn reiser med de andre transportmidlene. Gangturene utgjør bare 3 prosent av de daglige transportarbeidet i Grenland målt i antall kilometer. Sykkelreiser utgjør 2 prosent, kollektivreiser utgjør 5 prosent, men bilreiser utgjør 85 prosent av det daglige transportarbeidet.

Flest handle- og servicereiser

I gjennomsnitt foretar hver person i Grenland 3,2 reiser hver dag. Dette tallet er ganske stabilt over tid og skiller seg lite fra andre områder. Den gjennomsnittlig avstanden på daglige reiser i Grenland er 11,8 kilometer, mens den typiske avstanden til en daglig reise er 4,0 kilometer. Handle- og servicereisene utgjør den største andelen av de daglige reisene, med 27 prosent. 20 prosent er arbeidsreiser, 4 prosent er skolereiser, 2 prosent er tjenestereiser, 12 prosent er besøksreiser, 20 prosent er øvrige fritidsreiser og 6 prosent er andre reiser.

Kilde: Rapport 61/2015, Urbanet Analyse

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 er den sjuende reisevaneundersøkelsen som er gjennomført i Norge. De siste undersøkelsene har blitt gjennomført med fire års mellomrom.

Undersøkelsen omfatter alle typer personreiser, både dagliglivets korte reiser og lengre reiser som gjennomføres sjeldnere. Personer som blir trukket ut tilfeldig, men på en måte som sikrer en geografisk spredning og slik at reisevariasjoner i løpet av året fanges opp.

Ved de siste tre undersøkelsene har det i tillegg blitt trukket ut tilleggsutvalg i noen aktuelle byområder. Det blir gjort for å få kunne få vite litt flere detaljer om reisevanene lokalt.

Direktevalg