Telemarksbarometeret logo

Færre ulykker på vegene i Telemark i 2014

Ulykkestall vist i Telemarksbarometeret.no

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Antall ulykker langs vegene i Telemark i 2014 går ned hele 18% fra 2013. Det viser de ferske ulykkestallene fra Statistisk sentralbyrå.

Fra 2003 og frem til og med 2008 lå antall ulykker langs vegene i Telemark stabilt over 400. Det værste året hadde vi i 2003 med 452 registrerte ulykker, og 68 drepte eller hardt skadde personer. Flest drepte var det i 2005 med 15 personer. Fra og med 2007 har det vært nedgang i antall vegtrafikkulykker, og tallene for 2014 viser en gledelig nedgang på hele 18 % fra året før.

Også antall hardt skadde har blitt redusert på de siste årene fra 47 i 2005 til 20 og 18 de to siste årene. Antall drepte har derimot holdt seg på samme nivå på rett under 10 fra 2008. Tall fra 2014 viser at flesteparten av de drepte og hardt skadde er bilførere, og at det er møteulykker og utforkjøringer som er de hyppigste ulykkestypene langs vegene våre.

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og anbefale tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Telemark følger opp den nasjonale nullvisjonen, om null hardt skadde og drepte på norske veger. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet ble utarbeidet våren 2014, hvor fylkeskommunene deltok i arbeidet. Formålet med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke tiltak som vil bli gjennomført i planperioden 2014-17. Planen inneholder fylkesvise omtaler, hvor Telemarks utfordringer spesielt er knyttet til utforkjøringsulykker og ulykker relatert til motorsykkel.

Direktevalg