Telemarksbarometeret logo

Utslipp av klimagasser fordelt på kommune


FOTO: Colourbox

Statistisk sentralbyrå har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner. Beregningene tar utgangspunkt i de nasjonale utslippene, og målet med analysen har vært å fordele utslippene av klimagasser i Norge til kommunene slik at landets kommuner skal få tilgang til noe informasjon om utslippene i sin kommune.

Denne analysen fordeler i overkant av 40 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk territorium til landets 428 kommuner. Beregningene omfatter klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) for årene 2009, 2011og 2013.
Fra analysen framkommer det kommunetall for alle kommunene fordelt på disse 7 kildene: Utslipp fra veitrafikk, oppvarming, jordbruk, avfallsdeponigass, annen avfall- og avløpsrensing og motorredskaper gjelder alle kommuner. I tillegg til disse utslippene, er utslipp fra industri og bergverk, olje- og gassutvinning – landanlegg og energiforsyning slått sammen i en kilde, og gitt tall for kommuner med mer enn 20 000 innbyggere der hvor dette er mulig ut fra konfidensialitetshensyn. Konfidensialitetshensyn og usikkerhet i datagrunnlaget for kommuneberegningene har også gjort det nødvendig å aggregere utslippskildene sammenlignet med kildeinndelingen i de nasjonale tallene.
Alle nasjonale utslipp fra veitrafikk og avfallsdeponigass er fordelt på kommuner. For utslipp knyttet til oppvarming og jordbruk er henholdsvis 93 og 98 prosent av det nasjonale utslippet i 2013 fordelt. 77 prosent av utslippene fra bruk av motorredskaper og 65 prosent av annet, inkludert avløp og avfall unntatt deponigass er fordelt til kommuner. 17 prosent av utslippet fra industri og bergverk, olje- og gassutvinning – landanlegg, og energiforsyning er fordelt på kommune.
En del utslippskilder som inngår i de nasjonale tallene er holdt helt utenfor kommunetallene. Dette gjelder utslipp som ikke lar seg plassere til kommune, slik som utslipp fra olje- og gassutvinning offshore, luftrom og havområder. I tillegg er en del utslippskilder utelatt fordi en mangler god nok informasjon til å kunne plassere utslippene regionalt. Dette gjelder bl.a. skipstrafikk langs kysten, bruk av produkter som gir utslipp og utslipp av fluorgasser.

Det understrekes at tallene for kommunene må brukes med stor varsomhet da beregningene får dårligere kvalitet på kommunenivå sammenlignet med nasjonalt nivå. Det skyldes bl.a. at der større usikkerhet i grunnlagsdataene på kommunenivå enn på nasjonalt nivå fordi stedfestingen for utslippet eller aktiviteten som skaper utslippet ikke er tilstrekkelig sikker eller at usikkerhet knyttet til at utvalgsstørrelser slår sterkere ut på kommunenivå. Dette gjelder f.eks. data fra salgsstatistikken for petroleumsprodukter og trafikktellinger. Dessuten er data som brukes til å fordele de nasjonale utslippene til kommune (fordelingsnøkler), i varierende grad knyttet til selve utslippene.

Tabellen under viser klimagassutslipp fordelt på kommunene i Telemark for årene 2009, 2011 og 2013. Enhet : 1000 tonn.

klimagasser-kommunene

Kilde : SSB / miljøstatus.no

Direktevalg