Telemarksbarometeret logo

Klimagassutslippene i Telemark går ned


FOTO: Colourbox

Statistisk sentralbyrå har for første gang utarbeidet fylkesvis statistikk over utslipp av klimagasser. Fylkestallene gjelder for perioden 2009-2012 og er fordelt på 13 utslippskilder og omfatter utslippene av karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ) og lystgass (N 2 O).

Tallene viser at Hordaland var fylket som hadde de største utslippene i 2012. Finnmark og Hordaland hadde den største økningen i utslippene fra 2009 til 2012. Økningen i Hordaland henger sammen med økte utslipp fra industri og energiforsyning. I Finnmark skyldes økningen økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten.

Klimagassutslipp

 
Hva er inkludert i fylkestallene ?
Mens utslippsstatistikken for hele landet gir tall for 76 ulike utslippskilder, er utslippene på fylkesnivå fordelt på 13 grovere kilder. Større usikkerhet i datagrunnlaget på fylkesnivå gjør det nødvendig med en slik aggregering for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i tallene.
I tillegg er en del utslipp som inngår i de nasjonale tallene holdt utenfor fylkestallene. Det gjelder blant annet utslipp som ikke lar seg plassere til fylke, som off-shore, luftrom og havområder. Noen utslippskilder er utelatt fordi en mangler god nok informasjon for å kunne plassere utslippene regionalt. Det gjelder skipstrafikk langs kysten, bruk av produkter mv.

Fylkestallene mindre nøyaktige enn de nasjonale utslippstallene
Som følge av begrensninger i datagrunnlaget på fylkesnivå vil utslippstallene på fylkesnivå oftest være mer usikre enn de nasjonale utslippstallene. Forskjellen i usikkerhet mellom nasjonalt nivå og fylkesnivå er først og fremst avhengig hvor god informasjon man har om hvor utslippene finner sted.
Prosessutslippene fra industrien og utslippene fra landanleggene for olje- og gassutvinning er basert på oppgaver fra de enkelte virksomhetene, og for disse utslippene vil fylkestallene ha samme nøyaktighet som i landstallene.
Der man ikke vet hvor utslippene finner sted, beregnes utslippet i fylkene ved å fordele det nasjonale utslippstallet til fylkene ved hjelp av annen statistikk på fylkesnivå som er relatert til utslippet. For eksempel fordeles utslippene fra veitrafikk ut fra trafikktellinger, mens utslipp fra oppvarming er basert på fylkesvise salgstall for fyringsolje og parafin. I tilfellene der annen statistikk brukes for å fordele utslippene, vil usikkerheten i stor grad være bestemt av hvor god sammenhengen er mellom de virkelige utslippene, og dataene som brukes til fordeling.
Tabellen viser en oversikt over hvilke variabler utslippene fordeles etter, og en vurdering av kvaliteten i tallene sammenlignet med beregnet utslipp på nasjonalt nivå.

klimagasser

Hva kan fylkesstatistikken si om effekten av tiltak mot utslipp ?
Selv om en reduksjon i utslipp som følge av tiltak fanges opp i de nasjonale tallene, vil reduksjonen ikke alltid fordeles riktig til fylkene. Det vil skje når dataene som utslippene fordeles etter, ikke fanger opp tiltakene, og tiltakene samtidig har ulikt omfang i fylkene.
Et eksempel på dette er bruk av elbiler. Virkningen på CO2-utslipp på landsbasis fanges opp i totalen for hele landet. Men veitrafikkutslippene fordeles til fylkene basert på trafikktellingene. Disse tellingene skiller ikke på drivstofftype i bilene, og den effekten bruk av elbiler har på utslippene, vil dermed bli fordelt til fylkene etter hvordan trafikk med lette kjøretøy er fordelt.

Kilde : SSB

Direktevalg