Telemarksbarometeret logo

Klimaendringer forventes


FOTO: Colourbox

«Klimaprofil Telemark» (rapport fra Norsk klimaservicesenter) gir en oversikt over klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i Telemark. Det beregnes at årstemperaturen i Telemark vil øke med ca. 4 °C, og nedbøren øke med ca. 15 % i løpet av århundret, sammenliknet med perioden 1971-2000. Dager med mye nedbør vil komme hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For vind viser beregningene små endringer, men det er stor usikkerhet i framskrivningene. Beregningene viser at høyere temperatur og våtere klima i årene som kommer igjen vil kunne gi økt sannsynlighet for mer overvann, større og flere regnflommer, ulike former for skred, og økt fare for tørke.

Klimaprofil

Kilde : Klimaprofil Telemark. Norsk Klimaservicesenter.

Direktevalg