Telemarksbarometeret logo

Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet


FOTO: www.colourbox.com

I Telemark er det en større andel som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn i landet som helhet. Det er imidlertid stor variasjon mellom kommunene. 

I 2012 hadde 20 prosent i aldersgruppen 30-39 år kun grunnskoleutdanning, mot 17 prosent i landet som helhet (figur 1). Andelen som bare har grunnskole har imidlertid sunket betraktelig fra 1990 og fram til i dag, både i Telemark og i landet som helhet.  

Figur 1. Kilde: Kommunehelsa

Figur 2 viser at Telemark er et av fylkene i landet med lavest utdanningsnivå. I 2012 hadde 64 prosent av Telemarkingene i alderen 30-39 år enten grunnskole eller videregående som høyeste fullførte utdanning. 36 prosent hadde høyere utdanning (universitet). Kun Østfold, Hedmark og Oppland hadde en like lav andel med høyere utdanning.

Figur 2. Kilde: Kommunehelsa

Det er imidlertid stor variasjon mellom utdanningsnivået i kommunene i Telemark (figur 3). Kommunene der flest kun har grunnskoleutdanning er Notodden, Kragerø og Sauherad. Kommunene med høyest andel med høyere utdanning er Porsgrunn, Kviteseid, Tokke og Nissedal.

Figur 3. Kilde: Kommunehelsa

Forskning viser at det er en sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og helsesituasjonen. Blant annet har de med lav utdanning betydelig lavere levealder enn de med høy utdanning. Mange studier viser at folk med høyere utdanning er mer aktive, spiser sunnere og i mindre grad røyker. Utdanning påvirker slik helseatferd blant annet gjennom verdier og normer, inntekt og arbeidssituasjon og tilbøyeligheten til å ta til seg kunnskap og informasjon.

Kilde: Kommunehelsa  

Direktevalg