Telemarksbarometeret logo

Stadig flere trives på skolen


FOTO: www.colourbox.com

Tall fra elevundersøkelsen viser at de aller fleste trives på skolen. 

I skoleåret 2013/2014 oppga 92 prosent av 7.klassingene og 88,2 prosent av 10.klassingene i Telemark at de trives godt eller svært godt på skolen (figur 1). De siste fem årene har det stort sett vært en økning i andelen elever i Telemark som trives på skolen. Andelen som trives på skolen er litt høyere blant 7.klassinger enn blant 10.klassinger.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa

Det er imidlertid forskjeller mellom kommunene. I den ene enden av skalaen finner vi Nissedal og Fyresdal der henholdsvis 77 og 84 prosent av 7.klassingene oppgav at de trivdes godt eller svært godt på skolen i skoleårene 07/08-11/12 (figur 2). I den andre enden finner vi Kviteseid, Siljan, Drangedal og Sauherad der over 90 prosent av 7.klassingene trives på skolen.

Figur 2. Kilde: Kommunehelsa

Blant 10.klassingene er det høyest andel som trives i Seljord, Nome og Tinn (figur 3).

Figur 3. Kilde: Kommunehelsa

Kilde: Norgeshelsa og kommunehelsa

Direktevalg