Telemarksbarometeret logo

Stadig flere fullfører videregående opplæring


FOTO: www.colourbox.com

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prosent oppnådd studie- eller yrkeskompetanse fem år etter (figur 1). Det er en økning fra 71 prosent blant 2009-kullet. 

Figur 1

I landet som helhet hadde 73 prosent av 2010-kullet fullført og bestått videregående opplæring fem år senere. 55 prosent av 2010-kullet i Telemark oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid. I landet som helhet var dette tallet 59 prosent.

På studiespesialiserende studieretninger var det 83 prosent av elevene som startet videregående opplæring i Telemark i 2010 som hadde fullført og bestått fem år senere. På yrkesfaglige studieretninger var denne andelen bare 61 prosent. Mens andelen som fullfører og består på studieforberedende studieprogrammer har gått noe ned de siste årene, har andelen som fullfører og består på yrkesfaglige studieretninger økt. At stadig flere fullfører og består videregående skole i Telemark skyldes derfor at stadig flere på yrkesfaglige studieretninger oppnår yrkeskompetanse. 

I levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» ble elevene på videregående skoler spurt om de hadde tenkt på å slutte på skolen i løpet av det siste året. Til sammen svarte 27 prosent av elevene at de hadde hatt slike tanker det siste året. Til tross for at det faktiske frafallet er høyest blant gutter, var det langt flere jenter enn gutter som hadde hatt tanker om å slutte på skolen. Slike tanker var også langt vanligere på yrkesfag enn på studiespesialiserende retninger. De som var mest tilbøyelige til å ha slike tanker var elever med dårlige relasjoner til skolen, elever med psykiske helseplager og elever med dårlig selvbilde.

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 10994 og "Ung i Telemark 2015"

Direktevalg