Telemarksbarometeret logo

Stadig flere barn går i barnehage


FOTO: www.colourbox.com

I 2015 hadde 90,4 prosent av barn mellom ett og fem år Telemark barnehageplass – likt som landsgjennomsnittet. I 2001 var denne andelen 62 prosent i Telemark og 63 prosent i landet som helhet. 

I 2015 var det imidlertid bare 74 prosent av minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år i Telemark med barnehageplass. Den lave andelen, som også har gått ned fra 78 prosent i 2014, er urovekkende ettersom barnehagen er viktig i integreringsarbeidet. Blant annet har barn som har gått i barnehage bedre språkferdigheter enn barn som er passet i mer uformelle passordninger. Å redusere sosial ulikhet i bruk av barnehage er også en viktig del av folkehelsearbeidet.

Barnehager av høy kvalitet er viktig for det helsefremmende og forebyggende arbeidet. En barnehage av høy kvalitet vil kunne gi barna et viktig grunnlag for videre skolegang og yrkesliv. Barnehagepersonalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for barnehagebarnas trivsel og utvikling (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)). I 2015 hadde 96 prosent av styrerne og de pedagogiske lederne i Telemark godkjent barnehagelærerutdanning. I landet som helhet var andelen 92 prosent.

Barnehageloven §2 sier at «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.» En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og trygghet og legge til rette for barnas utvikling. Barnehagen skal møte alle barn uansett sosial og kulturell bakgrunn (Helsedirektoratet 2015).

Kilder:

Statistisk sentralbyrå

Helsedirektoratet (2015). Folkehelsepolitisk rapport 2015. Rapport IS-2776. Oslo: Helsedirektoratet

St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg