Telemarksbarometeret logo

Høy andel uføretrygdede i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

Tradisjonelt har en høyere andel av befolkningen i Telemark mottatt uføretrygd sammenlignet med landet som helhet. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i Telemark. Det er bare Vinje som har en lavere andel uføretrygdede sammenlignet med andelen i landet som helhet.

Uføretrygd omfatter de som på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke anses å kunne ha ordinært arbeid. Denne gruppen er heterogen i den forstand at den omfatter både personer med 100 prosent uføretrygd og personer med gradert uføretrygd. Uansett vil uføretrygden være et mål på helseproblemer som er av mer varig art.

Figur 1. Kilde: kommunehelsa

Figur 1 viser at Telemark i hele perioden 2000-2013 har hatt en høyere andel som har mottatt uføretrygd enn landet som helhet. I 2011-2013 mottok 12 prosent av befolkningen i Telemark mellom 18 og 67 år uføretrygd. I landet som helhet mottok 9,2 prosent denne type trygd. Figuren viser også at forskjellen i andelen uføretrygdede mellom Telemark og landet som helhet har økt de siste årene. Forskjellen har økt fra 2,1 prosent i 2000-2002 til 2,8 prosent i 2011-2013.

Figur 2. Kilde: kommunehelsa

Figur 2 viser at det særlig er i aldersgruppen 18-29 år at andelen som mottar uføretrygd i Telemark har økt de siste årene. I 2000-2002 mottok 1,5 prosent av denne aldersgruppen uføretrygd. I 2011-2013 hadde dette økt til 2,1 prosent. I landet som helhet har andelen vært stabil på rundt 1-1,2 prosent i samme tidsperiode. 

Figur 3. Kilde: kommunehelsa

Figur 3 viser at det er store variasjoner i andelen uføretrygdede mellom kommunene i Telemark. Kommunene Notodden, Tinn og Nome ligger på topp med mellom 13 og 14 prosent uføre. I den andre enden finner vi Siljan og Vinje der under 10 prosent mottar uføretrygd.

Kilde: www.kommunehelsa.no 

Direktevalg