Telemarksbarometeret logo

Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse


FOTO: www.colourbox.com

Nye tall viser at sosiale relasjoner til foreldre, venner og skole er avgjørende for unges psykiske helse og trivsel.

En ny NOVA-rapport med tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at det blant ungdom som oppgir at de har en dårlig relasjon til enten foreldre, venner eller skole er nær 40 prosent med psykiske plager. For ungdom der alle tre relasjonene er svake oppgir 3 av 4 depressive symptomer. Blant disse ungdommene oppgir halvparten å bli mobbet og de har langt dårligere helsesituasjon og selvbilde.

Vårt sosiale nettverk har betydning for helsa vår, først og fremst ser det ut til at det er sosial støtte som er den helsefremmende faktoren. God sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser. Det motsatte av god sosial støtte er ensomhet.

Situasjonen i Telemark

De aller fleste unge i Telemark er fornøyde med foreldrene sine. Det viser Ung i Telemark 2015. 9 av 10 ungdommer svarer at foreldrene vet hvor de er og hvem de er sammen med på fritiden. 9 av 10 svarer at de har minst en nær venn de kan betro seg til om alt mulig. Likevel svarer 7 prosent at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing minst annenhver uke. Hele 17 prosent oppgir at de er plaget med ensomhet.

Det er imidlertid relativt store variasjoner mellom de ulike kommunene.

Figur 1. Kilde: Ungdata

I Tokke og Vinje er andelen ensomme ungdommer lavest, med henholdsvis 10 og 11 prosent. Den største andelen ensomme ungdommer finner vi imidlertid i Kragerø. Her ligger andelen ensomme ungdommer på 20 prosent.

Det mangler tall fra Nissedal, Fyresdal og Hjartdal.

Tiltak som bidrar til å styrke opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og somatiske lidelser.

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Dæhlen, M., & Andersen, P. L. (2017). Sosiale relasjoner i ungdomstida; identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. (NOVA Rapport 8/17). http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Sosiale-relasjoner-i-ungdomstida

Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no/webview/

Direktevalg