Telemarksbarometeret logo

Færre rapporter om mobbing


FOTO: www.colourbox.com

Tall fra elevundersøkelsen og «Ung i Telemark 2015» viser at omfanget av ungdomsskoleelever i Telemark som blir mobbet er på linje med landet for øvrig. 

Skoleåret 2014/2015 oppga 3,7 prosent av elevene på 7. trinn og 4,8 prosent av elvene på 10. trinn i Telemark at de har opplevd mobbing de siste månedene. Elevundersøkelsen viser at elever som rapporterer å ha opplevd mobbing og krenkelser inneværende skoleår har gått kraftig ned de siste årene, både i Telemark og i landet som helhet. Dette kan skyldes en reell nedgang, men kan også skyldes endringer som ble gjort i elevundersøkelsen i 2013, blant annet rekkefølgen på spørsmål.

I «Ung i Telemark 2015» ble ikke elevene direkte spurt om de har blitt mobbet, men om de har vært utsatt for plaging, trusler eller utfrysning fra andre unge på skolen eller i fritiden. Til sammen svarte 7 prosent av elevene på ungdomsskolen og 6 prosent på videregående skole at de har blitt utsatt for dette hver 14. dag eller oftere. Undersøkelsen viser også sosiale ulikheter i mobbing. Elever som kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status oppgir i langt større grad at de har blitt utsatt for plaging, trusler eller utfrysning enn elever fra familier med høy sosioøkonomisk status.

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer (Olweus 1992). Å bli utsatt for erting, trusler eller vold fra medelever eller andre hindrer læring og kan ha en langvarig negativ påvirkning på helse og velvære blant elevene (Helsedirektoratet 2015). Personer som har blitt mobbet har høyere risiko for å bli utsatt for andre typer problemer senere i livet, blant annet psykiske helseplager (Folkehelseinstituttet 2014).

Kilder:

Skoleporten, Statistisk sentralbyrå og "Ung i Telemark 2015"

Olweus, D. (1992). Mobbing i skolen. Hva vet vi og hva kan vi gjøre. Oslo: Universitetsforlaget.

Folkehelseinstituttet (2014): Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Direktevalg