Telemarksbarometeret logo

Det er godt å være ung i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

De fleste ungdommer i Telemark trives i hverdagen. De har et godt forhold til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og lever gode liv, viser undersøkelsen «Ung i Telemark 2015».

Samtidig viser undersøkelsen at en del ungdom viser tegn på psykiske plager. Dette er særlig utbredt blant jenter, og omfanget øker i løpet av ungdomstiden. Nesten halvparten av jentene har i løpet av den siste uka bekymret seg mye om ting og følt at alt er et slit.

Til sammen har 11 prosent av elevene på ungdomsskolen og 16 prosent av elevene på videregående skole symptomer på et depressivt stemningsleie. Omfanget av denne type problemer er omtrent like stort som i resten av landet.

Mange oppgir også at de ofte er ensomme. En av fem svarer at de har vært plaget av ensomhet den siste uka. Undersøkelsen viser også at mange jenter sliter med selvbildet og kroppsbildet.

Gutter bruker mye tid foran skjermen

Enkelte gutter i Telemark bruker mye tid foran skjermen. 16 prosent bruker mer enn seks timer på skjermaktiviteter utenom skoletid hver dag. Dette er høyere enn i landet for øvrig.

Mens guttene bruker mye tid på dataspill, bruker mange jenter mye tid på sosiale medier.

En av fire har hatt tanker om å slutte på skolen

De aller fleste trives godt på skolen. Samtidig svarer en av fem at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Blant elever på videregående har en av fire hatt tanker om å slutte på videregående skole i løpet av det siste året. Det er særlig elever med tegn på psykiske plager og elever som har en dårlig relasjon til skolen som har hatt slike tanker. Det er også langt flere jenter enn gutter.

64 prosent av ungdommer i Telemark har planer om å ta høyere utdanning. Tallet for Telemark er noe lavere enn i andre deler av landet, der 68 prosent av ungdommene har planer om høyere utdanning.

Snus har overtatt

Det er nesten ingen ungdommer som røyker regelmessig lenger. Derimot er det svært mange som snuser. Blant elevene på videregående skole svarer 16 prosent av guttene og 11 prosent av jentene at de snuser hver dag.

Selv om det er mindre bruk av rusmidler og tobakk i Telemark enn i andre deler av landet, er det mange – særlig gutter – som har forsøkt hasj. 19 prosent av guttene på Vg3 har prøvd hasj minst en gang det siste året. Bruk av hasj og andre rusmidler varierer imidlertid en del mellom skolene og kommunene i fylket.

Om undersøkelsen

Ungdataundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark våren 2015. Til sammen svarte nesten 8 500 ungdommer på undersøkelsen. Det gir en samlet svarprosent på 84 prosent. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, kommunene i Telemark og NOVA.

Direktevalg