Telemarksbarometeret logo

Andel barn i lavinntektsfamilier øker


FOTO: www.colourbox.com

Det er stadig flere barn under 18 år i Telemark som bor i husholdninger med lav inntekt. I 2005 bodde 10 prosent av barn og unge i alderen 0-17 år i husholdninger med lav inntekt. I 2013 var dette tallet nesten 14 prosent (figur 1). 

Lavinntekt defineres her som andelen barn som bor i husholdninger der inntekten er under 60 prosent av landets medianinntekt. Dette er altså et relativt fattigdomsmål, der husholdningens inntektsnivå måles i forhold til nivået i befolkningen generelt.

Figur 1. Kilde: SSB

Andelen barn i lavinntektsfamilier er noe høyere i Telemark enn i landet for øvrig. Også sammenliknet med andre fylker har Telemark en større andel barn i husholdninger med lav inntekt (figur 2). Bare i Østfold og Oslo er det en høyere andel barn som bor i lavinntektsfamilier. Forskjellen mellom Telemark og en del sammenliknbare fylker på Østlandet er imidlertid ikke stor.

Figur 2. Kilde: SSB

Det er betydelige forskjeller mellom kommunene i Telemark. Det er særlig Kragerø, Nome, Skien, Bø, Drangedal og Sauherad som skiller seg ut. I disse kommunene bor over 15 prosent av barn under 18 år i husholdninger med lav inntekt. I den andre enden av skalaen finner vi Tokke, der rundt fem prosent bor i lavinntektsfamilier. Tallene for kommuner varierer imidlertid noe fra år til år. 

Figur 3. Kilde: SSB

Kilde: SSB tabell 08764

Direktevalg