Telemarksbarometeret logo

Oppvekst- og levekårsforhold

Les artikkelen: Færre rapporter om mobbing

Færre rapporter om mobbing

06. september 2016

Tall fra elevundersøkelsen og «Ung i Telemark 2015» viser at omfanget av ungdomsskoleelever i Telemark som blir mobbet er på linje med landet for øvrig. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere barn går i barnehage

Stadig flere barn går i barnehage

06. september 2016

I 2015 hadde 90,4 prosent av barn mellom ett og fem år Telemark barnehageplass – likt som landsgjennomsnittet. I 2001 var denne andelen 62 prosent i Telemark og 63 prosent i landet som helhet. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere fullfører videregående opplæring

Stadig flere fullfører videregående opplæring

02. juni 2016

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prosent oppnådd studie- eller yrkeskompetanse fem år etter (figur 1). Det er en økning fra 71 prosent blant 2009-kullet. 

Les mer

Les artikkelen: Det er godt å være ung i Telemark

Det er godt å være ung i Telemark

04. november 2015

De fleste ungdommer i Telemark trives i hverdagen. De har et godt forhold til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og lever gode liv, viser undersøkelsen «Ung i Telemark 2015».

Les mer

Les artikkelen: Høy andel uføretrygdede i Telemark

Høy andel uføretrygdede i Telemark

27. juli 2015

Tradisjonelt har en høyere andel av befolkningen i Telemark mottatt uføretrygd sammenlignet med landet som helhet. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i Telemark. Det er bare Vinje som har en lavere andel uføretrygdede sammenlignet med andelen i landet som helhet.

Les mer

Les artikkelen: Færre barn med enslige forsørgere

Færre barn med enslige forsørgere

20. april 2015

I Telemark var det 17,5 prosent av barn mellom 0-17 år som bodde med en enslig forsørger (figur 1). Dette er noe høyere enn i landet som helhet, der andelen barn med eneforsørgere var 15,2 prosent. Det har vært en liten nedgang i andelen barn som bor med en forsørger de siste årene. 

Les mer

Les artikkelen: Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

25. februar 2015

Andelen elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring i løpet av fem år varierer med foreldrenes utdanningsnivå. 

Les mer

Les artikkelen: Andel barn i lavinntektsfamilier øker

Andel barn i lavinntektsfamilier øker

16. februar 2015

Det er stadig flere barn under 18 år i Telemark som bor i husholdninger med lav inntekt. I 2005 bodde 10 prosent av barn og unge i alderen 0-17 år i husholdninger med lav inntekt. I 2013 var dette tallet nesten 14 prosent (figur 1). 

Les mer

Les artikkelen: Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

12. februar 2015

I Telemark er det en større andel som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn i landet som helhet. Det er imidlertid stor variasjon mellom kommunene. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere trives på skolen

Stadig flere trives på skolen

11. februar 2015

Tall fra elevundersøkelsen viser at de aller fleste trives på skolen. 

Les mer

Les artikkelen: Sykefraværet i Telemark på vei opp

Sykefraværet i Telemark på vei opp

11. februar 2015

I tredje kvartal i 2014 var det legemeldte sykefraværet i Telemark på 5,9 prosent. Dette er høyere enn i tredje kvartal i 2013. Samtidig har sykefraværet økt fra andre til tredje kvartal i 2014 (figur 1).

Les mer

Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel utdanningsforhold, økonomiske vilkår og bo- og arbeidsforhold. Utdanningsforhold omfatter bl.a. elevprestasjoner og læringsmiljø, frafall fra videregående skole og utdanningsnivå i befolkningen. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd.

Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole og jobb. Et overordnet mål i folkehelsearbeidet er å redusere sosiale forskjeller i helse. 

Direktevalg