Telemarksbarometeret logo

Oppvekst- og levekårsforhold

Les artikkelen: Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

15. september 2017

Nye tall viser at sosiale relasjoner til foreldre, venner og skole er avgjørende for unges psykiske helse og trivsel.

Les mer

Les artikkelen: Færre rapporter om mobbing

Færre rapporter om mobbing

06. september 2016

Tall fra elevundersøkelsen og «Ung i Telemark 2015» viser at omfanget av ungdomsskoleelever i Telemark som blir mobbet er på linje med landet for øvrig. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere barn går i barnehage

Stadig flere barn går i barnehage

06. september 2016

I 2015 hadde 90,4 prosent av barn mellom ett og fem år Telemark barnehageplass – likt som landsgjennomsnittet. I 2001 var denne andelen 62 prosent i Telemark og 63 prosent i landet som helhet. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere fullfører videregående opplæring

Stadig flere fullfører videregående opplæring

02. juni 2016

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prosent oppnådd studie- eller yrkeskompetanse fem år etter (figur 1). Det er en økning fra 71 prosent blant 2009-kullet. 

Les mer

Les artikkelen: Det er godt å være ung i Telemark

Det er godt å være ung i Telemark

04. november 2015

De fleste ungdommer i Telemark trives i hverdagen. De har et godt forhold til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og lever gode liv, viser undersøkelsen «Ung i Telemark 2015».

Les mer

Les artikkelen: Høy andel uføretrygdede i Telemark

Høy andel uføretrygdede i Telemark

27. juli 2015

Tradisjonelt har en høyere andel av befolkningen i Telemark mottatt uføretrygd sammenlignet med landet som helhet. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i Telemark. Det er bare Vinje som har en lavere andel uføretrygdede sammenlignet med andelen i landet som helhet.

Les mer

Les artikkelen: Færre barn med enslige forsørgere

Færre barn med enslige forsørgere

20. april 2015

I Telemark var det 17,5 prosent av barn mellom 0-17 år som bodde med en enslig forsørger (figur 1). Dette er noe høyere enn i landet som helhet, der andelen barn med eneforsørgere var 15,2 prosent. Det har vært en liten nedgang i andelen barn som bor med en forsørger de siste årene. 

Les mer

Les artikkelen: Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

25. februar 2015

Andelen elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring i løpet av fem år varierer med foreldrenes utdanningsnivå. 

Les mer

Les artikkelen: Andel barn i lavinntektsfamilier øker

Andel barn i lavinntektsfamilier øker

16. februar 2015

Det er stadig flere barn under 18 år i Telemark som bor i husholdninger med lav inntekt. I 2005 bodde 10 prosent av barn og unge i alderen 0-17 år i husholdninger med lav inntekt. I 2013 var dette tallet nesten 14 prosent (figur 1). 

Les mer

Les artikkelen: Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

12. februar 2015

I Telemark er det en større andel som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn i landet som helhet. Det er imidlertid stor variasjon mellom kommunene. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere trives på skolen

Stadig flere trives på skolen

11. februar 2015

Tall fra elevundersøkelsen viser at de aller fleste trives på skolen. 

Les mer

Les artikkelen: Sykefraværet i Telemark på vei opp

Sykefraværet i Telemark på vei opp

11. februar 2015

I tredje kvartal i 2014 var det legemeldte sykefraværet i Telemark på 5,9 prosent. Dette er høyere enn i tredje kvartal i 2013. Samtidig har sykefraværet økt fra andre til tredje kvartal i 2014 (figur 1).

Les mer

Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel utdanningsforhold, økonomiske vilkår og bo- og arbeidsforhold. Utdanningsforhold omfatter bl.a. elevprestasjoner og læringsmiljø, frafall fra videregående skole og utdanningsnivå i befolkningen. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd.

Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole og jobb. Et overordnet mål i folkehelsearbeidet er å redusere sosiale forskjeller i helse. 

Direktevalg