Telemarksbarometeret logo

Somatisk helse

Statistikken som omfatter befolkningens somatiske helse baserer seg på data fra fastlegene, helseforetakene og reseptregistret. Denne statistikken inneholder data om hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og muskel og skjelettlidelser.

En generell svakhet ved data som er hentet fra tjenesteapparatet, er at det er vanskelig å si hvorvidt dataene reflekterer helsesituasjonen til befolkningen eller om det reflekterer helsevesenets konsultasjonspraksis eller behandlingstilbøyelighet. Dersom f.eks. fastlegenes tilbøyelighet til å henvise enkelte diagnosegrupper er stor i en kommune sammenlignet med en annen, vil forskjellene dreie seg om fastlegenes praksis mer enn sykdomsbildet. Ved tolkning av denne statistikken er det derfor viktig å ta hensyn til at statistikken ikke nødvendigvis er et nøyaktig mål på sykdomsforekomster, og at den kan påvirkes av egenskaper ved selve tjenestetilbudet.

 

 

 

 

 

Direktevalg