Telemarksbarometeret logo

Psykisk helse

Begrepet psykisk helse benyttes gjerne som et samlebegrep som kan deles inn i psykisk velvære, psykiske plager og psykiske sykdommer eller lidelser (Mathiesen m.fl. 2007). [1] Psykisk helse spenner således vidt fra mindre alvorlige og kortvarige helseplager til mer alvorlige og varige lidelser.

En stor andel av befolkningen har psykiske helseplager og den utgjør bl.a. den nest største diagnosegruppen blant uføretrygdede, etter muskel- og skjelettlidelser. Når det gjelder legemeldt sykefravær utgjør psykiske lidelser den nest største diagnosegruppen. I 2012 utgjorde psykiske lidelser omtrent 14 prosent av alle sykefraværstilfeller.

 

Psykisk_1

 

Figuren over viser antall personer som har vært i kontakt med fastlege/legevakt med psykiske lidelser per 1000 innbyggere. Vi ser at andelen i Telemark er klart høyere enn i resten av landet. Mens det i Telemark er 15 av 100 innbyggere som er registrert med en slik lidelse, er tilsvarende for resten av landet 13 av 100.

Det er også store variasjoner mellom kommunene i andelen med psykiske lidelser. Lavest andel finner vi i Nissedal og Fyresdal og høyest i Porsgrunn, Skien og Notodden. Her må vi imidlertid ta høyde for at fastlegenes praksis med å diagnostisere kan påvirke statistikken. Det kan også være at tilbøyeligheten til å gå til legen med slike plager kan varierer mellom kommuner, noe som også vil påvirke statistikken.

 

Psykisk_2

 

Figuren over viser antall brukere av legemidler mot psykiske lidelser per 1000 innbygger. Som forventet er det høyere forbruk av slike legemidler i Telemark enn for landet som helhet. Variasjonene mellom kommunene gjenspeiler også langt på vei variasjonene som kom frem i statistikken over kontakter med fastlege/legevakt.

 

Psykisk_3

 

Figuren over viser bruken av legemidler i Telemark og hele landet i perioden fra 2005-2007 og frem til 2009-2001. Vi ser at bruken av legemidler holder seg forholdsvis konstant i perioden, både i Telemark og i landet som helhet. Dette varierer imidlertid mellom kommunene i fylket. Mens noen kommuner i utgangspunktet ligger høyt på statistikken, har de også en økning i perioden. Dette gjelder spesielt kommunene Sauherad, Skien og til dels Porsgrunn. På den andre siden har vi kommuner som i utgangspunktet ligger lavt, men som samtidig har en reduksjon i perioden. Dette gjelder spesielt Vinje, Fyresdal og Tokke.

 

Psykisk_4

 

Figuren over viser at oversikten over sykehuspasienter med psykiske lidelser (både dag og døgnopphold). Her ser vi ennå tydeligere forskjellen mellom Telemark og resten av landet. Disse tallene må imidlertid tolkes med forsiktighet i og med at sykehustilbudet i seg selv nok i stor grad vil påvirke omfanget av behandlingen. Vi ser også at det er store variasjoner mellom kommunene. Disse variasjonene faller langt på vei sammen med statistikken som er basert på besøk hos primærhelsetjenesten og legemiddelstatistikken.

 

[1] Mathiesen m.fl. (2007): "Trivsel og oppvekst - barndom og ungdomstid". Rapport 2007:5. Folkehelseinstituttet.

 

Direktevalg