Telemarksbarometeret logo

Personer med grunnskole lever i snitt fem år kortere


FOTO: www.colourbox.com

Forventet levealder varierer med utdanningsnivå, og er et mål på sosial ulikhet i helse. I Telemark var forskjellen i forventet levealder mellom den delen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå og den delen av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning omtrent fem år (figur 1). Forskjellen var like stor i landet som helhet. 

Siden starten av 1990-tallet har forskjellen i levealder mellom de med grunnskole og de med videregående eller mer økt med 0,6 år i Telemark. I landet som helhet har den økt med det dobbelte. Forskjeller i levealder etter utdanning sier noe om omfanget av sosial ulikhet i samfunnet. I Telemark var det i 2013 omtrent 30 prosent av befolkningen over 16 år som hadde grunnskole som høyeste utdanningsnivå.

I de syv største kommunene i Telemark er folketallet høyt nok til at man kan beregne forskjeller i levealder etter utdanning (figur 2). I Kragerø og Nome er forskjellene minst – med rundt fire år. I Bamble, Notodden og Skien er forskjellene noe større, men har blitt redusert over tid. I Porsgrunn og Bø er forskjellene i levealder etter utdanning store og økende. Det er en særlig negativ utvikling i Bø der forskjellene har økt med nesten to år, og personer med videregående eller høyere utdanning nå lever over syv år lenger enn de med grunnskole.

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse og høyere levealder. Helsegevinsten har imidlertid vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en overordnet målsetting i folkehelsearbeidet.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa
Figur 2. Kilde: Kommunehelsa

Kilde: Norgeshelsa og Kommunehelsa

Direktevalg