Telemarksbarometeret logo

Mer om tobakk og snus

Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, ulike krefttyper (særlig lungekreft), KOLS og skader i tannkjøtt og tenner. Det er beregnet at halvparten av røykere dør tidligere enn de ville gjort som ikke-røykere. De som dør på grunn av røykerelaterte sykdommer taper i snitt 11 leveår hver. Forskjeller i levealder etter utdanning og inntekt, skyldes i stor grad sosial ulikhet i røykevaner. Røyking er langt mer utbredt blant personer med lav utdanning og inntekt enn høy utdanning og inntekt (Folkehelseinstituttet 2014).

Røyk

Andelen dagligrøykere har gått betydelig ned de siste årene. Mens 35 prosent av telemarkinger mellom 16 og 74 år var dagligrøykere i perioden 1995-1999, var tallet 19 prosent i 2011-2015. I landet som helhet var andelen dagligrøykere 33 prosent i 1995-1999 og 14 prosent i 2011-2015. Det er bare Østfold og Finnmark som har en høyere andel dagligrøykere enn Telemark. Røyking under svangerskapet øker risikoen for skader på fosteret og krybbedød (Folkehelseinstituttet 2014).

Tall fra første svangerskapskontroll viser at 14 prosent av kvinner i Telemark oppga at de hadde røyket i første trimester av svangerskapet i perioden 2010-2014. I landet som helhet var dette tallet 10 prosent. Mange av disse sluttet imidlertid å røyke i løpet av svangerskapet. I følge «Ung i Telemark 2015» røyker svært få ungdommer i Telemark regelmessig. Bare 1 prosent av ungdomsskoleelevene og 4 prosent av elevene på videregående skole røyker daglig. I de nasjonale ungdatatallene fra 2014 svarer 2 prosent av ungdomsskoleelevene og 3 prosent av elevene på videregående skole at de røyker daglig.

Snus

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert, har det vært en kraftig økning i bruk av snus de siste årene, særlig blant de unge. Snusbruk er ikke like helseskadelig som røyking, men kan øke risikoen for noen krefttyper, diabetes type 2, og gir økt dødelighet etter kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)). 11 prosent av menn i Telemark mellom 16 og 74 år snuste daglig i perioden 2009-2013. Dette er noe under landsgjennomsnittet på 13 prosent.

«Ung i Telemark 2015» viser at det er mye vanligere å snuse enn å røyke blant ungdom i Telemark. Andelen som snuser hver dag øker mye i løpet av ungdomstiden. På 8. trinn er det tilnærmet ingen som snuser daglig, mens på videregående skole oppgir 16 prosent av guttene og 11 prosent av jentene at de snuser hver dag. Hele veien er det langt flere gutter enn jenter som snuser daglig. Daglig bruk av snus er imidlertid enda vanligere andre steder i landet. De nasjonale ungdatatallene fra 2014 viser at 22 prosent av guttene og 15 prosent av jentene på videregående skole snuser hver dag

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Folkehelseinstituttet (2014): Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Norgeshelsa statistikkbank

St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg