Telemarksbarometeret logo

Mer om kosthold

 

Det vi spiser og drikker påvirker helsa vår. Norsk kosthold inneholder særlig for mye mettet fett, sukker og salt, og for lite grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og fisk. I tillegg er det fortsatt et høyt brusforbruk. Et kosthold i tråd med de offisielle kostrådene kan redusere risikoen for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, enkelte kreftsykdommer, overvekt, forstoppelse, tannråte og jernmangel (Folkehelseinstituttet 2014).

Mat- og drikkevaner

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år i Telemark spiser frukt og grønnsaker daglig. Dette er litt under landsgjennomsnittet som er på 50 prosent. Fra «Ung i Telemark 2015» vet vi også at ungdommer i Telemark er langt fra å følge nasjonale anbefalinger om fem om dagen. Under halvparten spiser frukt, bær, grønnsaker eller salat hver dag. Det er langt flere jenter enn gutter som spiser frukt og grønt hver dag, men andelen synker for begge kjønn i løpet av ungdomstiden. En kartlegging av kostholdet blant 4. og 7. klassinger i Telemark, viser også at inntaket av frukt og grønnsaker er langt fra nasjonale anbefalinger (Oellingrath m. fl. 2015). «Ung i Telemark 2015» viser i tillegg at bare en av tre ungdommer spiser grovbrød hver dag, og at en av tre spiser fisk til middag sjeldnere enn hver uke.

I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse har daglig inntak av sukkerholdig drikke gått betydelig ned de siste årene – fra 18 prosent i 2005 til 12 prosent i 2012. I Telemark har imidlertid andelen vært stabilt på 17-19 prosent i samme tidsperiode. «Ung i Telemark 2015» viser at 7 prosent av ungdomsskoleelevene og elever på videregående skoler i Telemark drikker brus med sukker hver dag. Daglig inntak av sukkerholdig brus blant ungdom er mye vanligere blant gutter enn jenter, og det er vanligst i 10. klasse og på Vg1.

Måltidsvaner

Måltidet er for mange et samlingspunkt, og gode måltidsvaner er viktig for både helse, trivsel, læring og sosial kompetanse. «Ung i Telemark 2015» viser at så mange som en av tre ungdommer ikke spiser frokost eller lunsj hver dag. Det er langt vanligere å droppe frokost eller lunsj blant jenter enn blant gutter, og det er vanligere jo eldre ungdommene blir. Både når det gjelder matvaner og måltidsvaner er det betydelig forskjeller etter sosioøkonomisk status. Tall fra «Ung i Telemark 2015» viser for eksempel at det å ikke spise frokost er langt vanligere dersom ungdommene kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status enn høy sosioøkonomisk status.

Overvekt, fedme og undervekt

Overvekt og fedme øker risikoen for diabetes type 2 og en rekke andre sykdommer. Risikoen for overvekt og fedme er større blant personer med psykiske plager som angst og depresjon (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)).

Selvrapportert høyde og vekt fra den nettbaserte sesjonen del 1 til forsvaret viser at 7,3 prosent av 17-åringer i Telemark hadde fedme (kroppsmasseindeks over 30) i 2013. Dette er noe over landsgjennomsnittet som er på 7,1 prosent. Tar man også med de som er overvektige (KMI over 25) var andelen 21 prosent i Telemark og 21,9 prosent i landet som helhet. Både andelen med overvekt og fedme har økt noe de siste årene. Det er langt flere gutter enn jenter som er overvektige eller har fedme. De samme tallene fra vernepliktsverket viser faktisk at det er flere jenter som er undervektige i Telemark, enn som har fedme. I 2013 var 11 prosent av 17-årige jenter i Telemark undervektige (KMI under 18,5) beregnet ut fra selvrapportert høyde og vekt. Dette er likt som landsgjennomsnittet (Kjelvik 2013).

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Folkehelseinstituttet (2014): Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Kjelvik, J. (2013). 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig? Samfunnsspeilet 1/2013. Oslo: Statistisk sentralbyrå

Norgeshelsa statistikkbank

Oellingrath, I., Svendsen, M. V., Fjørtoft, I. og I. Hestetun. (2015). Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. HiT-rapport nr. 9. Høgskolen i Telemark.

St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg