Telemarksbarometeret logo

Mer om fysisk aktivitet

Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og fysisk og psykisk helse er godt dokumentert. Kroppen må brukes for å forbedre og opprettholde viktige funksjoner. Lek og fysisk aktivitet er også viktig for at barn og unge skal utvikle seg normalt (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)).

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2012 viser at en fire telemarkinger mellom 16 og 79 år er i fysisk aktivitet slik at de blir svette og andpustne mindre enn en time i uka. Tallet er likt som landet forøvrig.

I levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» svarer 40 prosent av ungdomsskoleelever og elever på videregående skole i Telemark at de er i aktivitet der de får økt puls og puster litt mer enn normalt en time hver dag. Det er med andre ord mange som ikke oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for barn og unge om en times fysisk aktivitet hver dag. Andelen ungdommer i Telemark som oppfyller nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet synker mye gjennom ungdomstiden. I tillegg er det langt flere gutter enn jenter som er fysisk aktive minst en time hver dag. Undersøkelsen viser også sosial ulikhet i helsevaner. Det er langt vanligere å være fysisk aktiv en time om dagen dersom ungdommene kommer fra familier med god råd enn hvis de kommer fra familier med dårlig råd.

Hverdagsaktivitet

Det er særlig hverdagsaktivitet som har blitt redusert de siste årene. Fysisk aktivitet som tidligere var en del av arbeid og daglige gjøremål er sterkt redusert. Stillesitting på skole, jobb, transport og foran skjerm er en utfordring for folkehelsa (St. meld. Nr. 19 (2014- 2015)).

Å øke andelen gående og syklende er en viktig oppgave for Telemark fylkeskommune. «Ung i Telemark 2015» viser at over halvparten av ungdomsskoleelevene går eller sykler til skolen. 14 prosent svarer at de som regel sykler til skolen, mens 39 prosent svarer at de som regel går til skolen. Andelen som går eller sykler til skolen går noe ned i løpet av ungdomsskolen. På videregående skole er det en del som bor langt unna skolen, og derfor er avhengig av buss eller bil. Likevel svarer en av fem elever på videregående skole at de som regel går eller sykler til skolen. Det er flere gutter enn jenter som går eller sykler til skolen.

Reisevaneundersøkelsen for Grenland fra 2013-2014 viser at 21 prosent av daglige reiser i Grenland blir gjort til fots (17 prosent) eller på sykkel (4 prosent). I 2009 og 2005 var andelen noe høyere – henholdsvis 22 og 23 prosent. Andelen er høyest i Skien og Porsgrunn (særlig i sentrumsområdene), og lavest i Siljan og Bamble. Det er særlig personer under 18 år, personer med lavere utdanningsnivå, og personer uten tilgang til bil/førerkort som velger å gå eller sykle (Haugsbø m. fl. 2015).

Mange er bekymret for at ungdom bruker for mye tid på skjermaktiviteter, og at dette fører til isolasjon og inaktivitet. «Ung i Telemark 2015» viser at omtrent halvparten av ungdommene i Telemark bruker to til fire timer på skjermaktiviteter utenom skoletiden hver dag. Samtidig bruker 16 prosent av guttene daglig mer enn seks timer foran skjerm utenom skolen. Mens gutter bruker mye tid på dataspill/TV-spill, bruker jenter mer tid på sosiale medier.

Idrett og trening

I følge idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund var det 44 539 aktive idrettsutøvere i 2014 i Telemark. Dersom man deler dette på antall innbyggere, finner man aktivitetsandelen. Aktivitetsandelen i Telemark er 26 prosent. Dette er 15 prosent lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn alle nabofylkene våre. Aktivitetsandelen i Telemark har gått ned med 6 prosent fra 2006 til 2014, mens den i landet som helhet har økt (Kleppe m. fl. 2015).

«Ung i Telemark 2015» viser at den vanligste formen for trening blant ungdom i Telemark er i regi av idrettslag. Trening i regi av idrettslag blir imidlertid mindre vanlig gjennom ungdomstiden. Mens 57 prosent av 8. klassingene i Telemark trener eller konkurrerer i regi av idrettslag minst 1-2 ganger i uka, er denne andelen mer enn halvert blant elever på videregående skole. Også andelen som driver med annen organisert trening og egentrening reduseres jo eldre ungdommene blir. Trening på treningsstudio overtar. De nasjonale ungdatatallene viser det samme alders- og treningsmønsteret, men andelen som trener minst en gang i uka er hele veien noe høyere enn i Telemark.

Kilder: 

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Haugsbø, M. S., Ellis, I. O. og M. Johansson (2015). Reisevaner i Grenland 2013-2014. Rapport 61/2015. Oslo: Urbanet analyse. www.urbanet.no/Documents/Publikasjoner/UArapport_61_RVU_Grenland.pdf 

Kleppe, B. og G. K. Aa. Leikvoll. (2015). Norsk kulturindeks 2015. TF-notat nr. 98/2015. Bø: Telemarkforsking. www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2876.pdf 

Norgeshelsa statistiskkbank

St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg