Telemarksbarometeret logo

Få telemarkinger er utsatt for støy


FOTO: www.colourbox.com

Beregninger fra nasjonal støymodell viser at 17 prosent av Telemarks befolkning var utsatt for støy fra veitrafikk ved boligen sin i 2011. Kun 1 prosent av befolkningen var utsatt for støy fra jernbane. Støy defineres her som over 55dB.

Bare Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Finnmark hadde en lavere andel av befolkningen som var utsatt for støy enn Telemark (figur 1). I den andre enden av skalaen finner vi Oslo og Østfold der 36 prosent av befolkningen var utsatt for støy fra enten vei, jernbane eller luftfart.

Nesten 1,5 millioner nordmenn er utsatt for støy over 55 desibel utenfor boligen. Støy på dette nivået er høyeste anbefalte grense for å unngå alvorlig støyplage. Veitrafikken står for over 80 prosent av støyplagene i Norge. Støy kan forstyrre samtaler, hvile og søvn. Utilstrekkelig søvn påvirker både psykisk og fysisk helse. Blant annet er det funnet sammenhenger mellom for lite søvn og angst, depresjon, fedme og hjerte- og karsykdom.

Støy kan forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder og støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å skjerme boligområder mot støy om natten.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa

Kilde: Norgeshelsa

Direktevalg