Telemarksbarometeret logo

Regionale variasjoner i andel eldre og deres ressurser i tiden framover.


FOTO: www.colourbox.com

Andelen eldre vil øke i tiden fremover, samtidig vil vi trolig se en eldregenerasjon med flere sosioøkonomiske ressurser. Aldringen og de eldres ressurser er imidlertid ujevnt fordelt.

Fylkene med den høyeste andelen personer 65 år og eldre i dag (rundt 20 prosent) er Hedmark, Oppland, Telemark og Nordland. Andelen eldre i Telemark forventes dessuten å øke i tiden fremover.

Figur 1: Kommunehelsa statistikkbank

I Telemark er andelen av befolkningen over 80 forventet å øke fra 4,9 prosent i 2017 til 9 i 2040 prosent.

Det er i kommunene Bamble, Tokke, Kviteseid og Kragerø at den største økningen i eldre forventes. I alle disse kommunene forventes andelen eldre over 80 å øke med over 5 prosentpoeng fra 2017 – 2040.

En mer ressurssterk eldregenerasjon

Sammenliknet med dagens eldre, forventes en klart mer ressurssterk eldre befolkning i framtiden.  Dette grunner i det høye utdanningsnivået til dagens ungdomsgenerasjon. Eldre sine ressurser er likevel ujevnt fordelt. De mest ressurssterke eldre (når det gjelder utdanning og økonomiske forhold) bor i fylkene der aldringen vil bli svakest. Det er fylkene med storbyer og store utdanningsinstitusjoner som også har den høyeste andelen eldre med mange ressurser. 

Når det gjelder økonomiske ressurser er det i Akershus og Rogaland som kommer best ut. Eldre i Østfold, Hedmark, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark har færre økonomiske ressurser.

I et nasjonalt perspektiv vil framtidens eldre ha et høyere utdanningsnivå og trolig en høyere livsløpsinntekt enn dagens eldre. Det er imidlertid relativt stor usikkerhet rundt både fremskrevne befolkningstall, og andre forhold som påvirker deres ressurser. trendene må derfor tolkes med varsomhet (Statistisk sentralbyrå).

Kilder:

Kommunehelsa statistikkbank

Statistisk sentralbyrå: Rogne, A.F., & Syse, A. (2017) Framtidas eldre i by og bygd; befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønster og helse. (SSB rapport, 2017/32). hentet fra: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/framtidens-eldre-i-by-og-bygd

Direktevalg