Telemarksbarometeret logo

Befolkningen i Telemark blir eldre


FOTO: www.colourbox.com

I juni publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) framskrivinger av folketallet etter alder og kjønn i fylker og kommuner fram til 2040. I følge SSBs mellomalternativ vil andelen 70 år og eldre i Telemark øke fra 12 prosent i 2014 til 20 prosent i 2040 (figur 1). Dette tilsvarer en økning på over 16 000 personer – fra 21 000 personer i alderen 70 år og eldre i dag til 37 500 i 2040. I noen Telemarkskommuner vil over en firedel av befolkningen være 70 år eller eldre i 2040. Dette gjelder for eksempel Kviteseid og Tokke, der henholdsvis 27 og 26 prosent av kommunens innbyggere vi være eldre enn 70 år i 2040.    

Figur 1. Kilde Statistisk sentralbyrå

Det er to årsaker til at antall eldre i Telemark øker betraktelig. For det første begynner store kull født etter krigen og fram til 1970 å bli gamle. Dette ser man når man sammenlikner befolkningspyramider for Telemark i 2014 og 2040 (figur 2). Pyramiden i 2040 har en mye fyldigere topp enn pyramiden i 2014.

Figur 2. Kilde Statistisk sentralbyrå

Den andre grunnen til at antall eldre vokser i Telemark, er at levealderen øker (figur 3). I følge SSBs mellomalternativ vil levealderen for menn i Telemark øke med 4,1 år – fra 79,5 år i 2014 til 83,6 år i 2040. For telemarkskvinner antar SSB at levealderen øker med 3,6 år – fra 83,3 år i 2014 til 86,9 år i 2040. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt flere leveår vil føre til økt sykelighet, eller om det vil gi oss flere friske år. Her er ikke ekspertene enige og det må forskes mer. En stadig større andel eldre vil uansett føre til økte utgifter innen helse og omsorg, blant annet på grunn av en stadig høyere standard på tjenestene.

Figur 3. Kilde Statistisk sentralbyrå

Andelen eldre påvirker også den såkalte forsørgerbyrden. Forsørgerbyrden defineres som forholdet mellom antall personer i og utenfor yrkesaktiv alder. Dette målet sier derfor noe om hvor mange yrkespassive (0-19 år og 65+ år) som blir forsørget av antall yrkesaktive personer (20-64 år). I 2014 var forsørgerbyrden i Telemark 0,7 – noe som tilsvarer 70 personer i yrkespassiv alder per 100 personer i yrkesaktiv alder. I 2040 er dette tallet forventet å øke til 90 yrkespassive personer per 100 yrkesaktive personer. Telemark får altså mange flere yrkespassive personer som må forsørges av færre yrkesaktive. 

Direktevalg