Telemarksbarometeret logo

Andelen med innvandrerbakgrunn øker


FOTO: www.colourbox.com

1.januar 2016 bodde det 17 713 innvandrere i Telemark. Dette utgjorde 10,3 prosent av befolkningen, mot 9,8 prosent i 2015. I tillegg bodde det 3 516 personer født i Norge, men med to innvandrerforeldre. 

Andelen innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i Telemark har økt de siste årene, men er fortsatt er betydelig lavere enn i landet som helhet. Litt over halvparten av innvandrerne som bor i Telemark kommer fra Europa utenom Tyrkia. 27 prosent kommer fra Asia, og 17 prosent fra Afrika. Resten kommer fra Amerika. 60 prosent av innvandrerne kom til landet for under 10 år siden.

1. januar 2016 hadde 7 291 personer i Telemark – eller 4 prosent av befolkningen – flyktningebakgrunn. Personer som bor i mottak og som enda ikke har fått oppholdstillatelse i Norge regnes ikke inn i disse tallene. I juli 2016 bodde det 1 000 personer i asylmottak i Telemark. Tallet har vært relativt stabilt det siste halve året.

Innvandrere er en sammensatt gruppe, men vi vet blant annet at overvekt og fedme er utbredt i noen innvandrergrupper. Innvandrere med flyktningebakgrunn rapporterer dessuten om mer psykiske plager enn andre (Folkehelseinstituttet 2014).

Kilde: Statistisk sentralbyrå og UDI

Direktevalg