Telemarksbarometeret logo

Folkehelse

Les artikkelen: Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

19. januar 2018

Kriminaliteten i Telemark har gått ned de seneste årene, likevel ser vi en økning...

Les mer

Les artikkelen: Regionale variasjoner i andel eldre og deres ressurser i tiden framover.

Regionale variasjoner i andel eldre og deres ressurser i tiden framover.

14. desember 2017

Andelen eldre vil øke i tiden fremover, samtidig vil vi trolig se en eldregeneras...

Les mer

Les artikkelen: Andelen 15 åringer som drikker går ned

Andelen 15 åringer som drikker går ned

21. september 2017

Ungdom i landet og i Telemark drikker mindre og er mer hjemme med foreldrene sine.

Les mer

Les artikkelen: Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

15. september 2017

Nye tall viser at sosiale relasjoner til foreldre, venner og skole er avgjørende...

Les mer

Les artikkelen: Færre med hull i tennene

Færre med hull i tennene

17. august 2017

De siste tjue årene har tannhelsen blant barn og unge generelt sett blitt bedre,...

Les mer

Les artikkelen: Andelen som snuser øker

Andelen som snuser øker

16. mai 2017

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert de siste årene, har det...

Les mer

Les artikkelen: En av tre ungdommer i Telemark spiser ikke frokost

En av tre ungdommer i Telemark spiser ikke frokost

09. mai 2017

Måltidet er for mange et samlingspunkt, og gode måltidsvaner er viktig for både h...

Les mer

Les artikkelen: Få følger de nasjonale kostrådene

Få følger de nasjonale kostrådene

09. mai 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Økning i antall drukningsulykker

Økning i antall drukningsulykker

08. september 2016

Antall drukningsulykker i Telemark har variert mellom 1 og 11 de siste 15 årene....

Les mer

Les artikkelen: Blant landets beste drikkevannskvalitet

Blant landets beste drikkevannskvalitet

06. september 2016

I 2014 var det bare to andre fylker som hadde bedre hygienisk kvalitet på drikkev...

Les mer

Les artikkelen: Færre rapporter om mobbing

Færre rapporter om mobbing

06. september 2016

Tall fra elevundersøkelsen og «Ung i Telemark 2015» viser at omfanget av ungdomss...

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere barn går i barnehage

Stadig flere barn går i barnehage

06. september 2016

I 2015 hadde 90,4 prosent av barn mellom ett og fem år Telemark barnehageplass –...

Les mer

Les artikkelen: Andelen med innvandrerbakgrunn øker

Andelen med innvandrerbakgrunn øker

06. september 2016

1.januar 2016 bodde det 17 713 innvandrere i Telemark. Dette utgjorde 10,3 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere fullfører videregående opplæring

Stadig flere fullfører videregående opplæring

02. juni 2016

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prose...

Les mer

Les artikkelen: Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

18. april 2016

Sosial ulikhet i helse gjennomsyrer de to andre store utfordringene på folkehelse...

Les mer

Les artikkelen: Det er godt å være ung i Telemark

Det er godt å være ung i Telemark

04. november 2015

De fleste ungdommer i Telemark trives i hverdagen. De har et godt forhold til for...

Les mer

Les artikkelen: Høy andel uføretrygdede i Telemark

Høy andel uføretrygdede i Telemark

27. juli 2015

Tradisjonelt har en høyere andel av befolkningen i Telemark mottatt uføretrygd sa...

Les mer

Les artikkelen: Personer med grunnskole lever i snitt fem år kortere

Personer med grunnskole lever i snitt fem år kortere

22. april 2015

Forventet levealder varierer med utdanningsnivå, og er et mål på sosial ulikhet i...

Les mer

Les artikkelen: Færre barn med enslige forsørgere

Færre barn med enslige forsørgere

20. april 2015

I Telemark var det 17,5 prosent av barn mellom 0-17 år som bodde med en enslig fo...

Les mer

Les artikkelen: Mange anmeldte lovbrudd i Telemark

Mange anmeldte lovbrudd i Telemark

17. april 2015

I 2014 var det 83 anmeldte lovbrudd i Telemark per 1000 innbygger. Dette tilsvare...

Les mer

Les artikkelen: Mindre svevestøv i Grenland enn på mange år

Mindre svevestøv i Grenland enn på mange år

10. april 2015

I 2014 ble det målt 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv på må...

Les mer

Les artikkelen: Kosthold blant unge i Telemark

Kosthold blant unge i Telemark

11. mars 2015

Høgskolen i Telemark har gjennomført en undersøkelse om kostholdsvaner blant barn...

Les mer

Les artikkelen: Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn

25. februar 2015

Andelen elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplærin...

Les mer

Les artikkelen: God vaksinasjonsdekning i Telemark

God vaksinasjonsdekning i Telemark

19. februar 2015

I 2013 var 94 prosent av alle to-åringer i Telemark vaksinert mot meslinger, kusm...

Les mer

Les artikkelen: Kvinner i Telemark føder i snitt 1,71 barn hver

Kvinner i Telemark føder i snitt 1,71 barn hver

17. februar 2015

På starten av 1990-tallet ble det født rundt 2000 barn i Telemark hvert år. De ti...

Les mer

Les artikkelen: Andel barn i lavinntektsfamilier øker

Andel barn i lavinntektsfamilier øker

16. februar 2015

Det er stadig flere barn under 18 år i Telemark som bor i husholdninger med lav i...

Les mer

Les artikkelen: Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

Utdanningsnivået i Telemark er noe lavere enn i resten av landet

12. februar 2015

I Telemark er det en større andel som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå e...

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere trives på skolen

Stadig flere trives på skolen

11. februar 2015

Tall fra elevundersøkelsen viser at de aller fleste trives på skolen. 

Les mer

Les artikkelen: Sykefraværet i Telemark på vei opp

Sykefraværet i Telemark på vei opp

11. februar 2015

I tredje kvartal i 2014 var det legemeldte sykefraværet i Telemark på 5,9 prosent...

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre dagligrøykere i Telemark

Stadig færre dagligrøykere i Telemark

04. februar 2015

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen dagligrøykere i alderen 16-74 år...

Les mer

Les artikkelen: Stabil forekomst av lårbeinsbrudd

Stabil forekomst av lårbeinsbrudd

15. desember 2014

Hvert år blir i overkant av 400 telemarkinger innlagt på sykehus på grunn av lårb...

Les mer

Les artikkelen: Få telemarkinger er utsatt for støy

Få telemarkinger er utsatt for støy

15. desember 2014

Beregninger fra nasjonal støymodell viser at 17 prosent av Telemarks befolkning v...

Les mer

Les artikkelen: Noe lavere levealder i Telemark enn i landet for øvrig

Noe lavere levealder i Telemark enn i landet for øvrig

18. september 2014

I Telemark var forventet levealder ved fødselen 76,9 år for menn og 81,7 år for k...

Les mer

Les artikkelen: Befolkningen i Telemark blir eldre

Befolkningen i Telemark blir eldre

25. august 2014

I juni publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) framskrivinger av folketallet ette...

Les mer

Les artikkelen: Mange unge i Telemark har psykiske plager

Mange unge i Telemark har psykiske plager

13. august 2014

De nasjonale tallene fra Ungdata-undersøkelsen 2013 viser at mange unge i Norge i...

Les mer

Abonnèr på nyhetene

Abonnèr på nyhetene ved å bruke RSS-ikonet på den blå temalinjen.

Om folkehelse

I folkehelseloven defineres folkehelse som: «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.»

Folkehelsearbeid defineres som: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

På folkehelsesidene på telemarksbarometeret finner du ulike indikatorer som søker å gi oversikt over helsetilstanden i Telemarks befolkning og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jamfør krav i Folkehelseloven §21. De ulike indikatorene er inndelt etter følgende hovedområder:

a) Befolkningssammensetning
b) Oppvekst- og levekårsforhold
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) Skader og ulykker
e) Helserelatert atferd
f) Helsetilstand

Kontakt

Nærmere opplysninger om folkehelse:

Kjersti Norgård Aase, Telemark fylkeskommune

kjersti.norgard.aase@t-fk.no

Tlf. 35917473 / 41453673

Direktevalg