Telemarksbarometeret logo

Økt bosetting av flyktninger


FOTO: Colourbox

I 2015 ble det gjort vedtak om bosetting av 11.719 flyktninger i landet. Av disse ble det gjort vedtak om bosetting av 500 flyktninger i kommuner i Telemark.

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Hvert år anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse. Anmodningen baseres på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.

I 2014 ble det bosatt 7.784 flyktninger i landet. Av disse ble 388 bosatt i kommuner i Telemark. I 2015 ble det gjort vedtak om bosetting av 11.719 flyktninger i landet. Av disse ble det gjort vedtak om bosetting av 500 i kommuner i Telemark.
For 2016 er kommunene samlet anmodet om å bosette 18.516 flyktninger. Kommunene i Telemark er anmodet om å bosette 755 flyktninger.
Foreløpige plantall for 2017 sier at det er behov for å bosette 21.500 flyktninger i 2017. Foreløpige plantall for bosetting i Telemark er 900.

Kilde : IMDI

Direktevalg