Telemarksbarometeret logo

Lavere andel med innvandrerbakgrunn


FOTO: Colourbox

Telemark har lavere andel personer med innvandrerbakgrunn enn landet som helhet. Ved inngangen til 2015 var det 16860 personer med innvandrerbakgrunn i Telemark. Det utgjør 9.8 prosent av folketallet i fylket. Tilsvarende andel på landsbasis er 13 prosent, mens  andelen er 14.2 prosent i Buskerud og 10.8 prosent i Vestfold. Av alle personer med innvandrerbakgrunn, var over halvparten fra europeiske land.

Innvandringsstatistikken omfatter personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. De har kommet hit som flyktninger, som arbeidsinnvandrere, for å ta utdanning eller gjennom familierelasjoner til noen i Norge. Flyktninger er personer som har fått oppholdstillatelse grunnet flukt. Den største andelen flyktninger kommer som asylsøkere. Overføringsflyktninger eller kvoteflyktninger utgjør en mindre andel. Innvandringsstatistikken omfatter de som har lovlig opphold i Norge. Asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge men ikke fått søknaden sin endelig avgjort, inngår ikke i innvandringsstatistikken før de har fått oppholdstillatelse.

Av alle personer med innvandrerbakgrunn i Telemark kom 52 prosent fra andre europeiske land, mens andelen fra Asia utgjorde 27 prosent og andelen fra Afrika 16 prosent. Det samsvarer i stor grad med tilsvarende tall for landet som helhet.

Av alle med innvandrerbakgrunn i Telemark registrert i perioden 1990-2012 var arbeid innvandringsgrunn for 21 prosent, familie 38 prosent, flukt 35 prosent og utdanning 4 prosent. For landet som helhet var arbeid innvandringsgrunn for 31 prosent, familie 39 prosent og flukt 22 prosent.

Av kommunene i fylket hadde Skien høyest andel personer med innvandrerbakgrunn i 2014 med 10.5 prosent av folketallet, dernest Bø med 10 prosent og Tinn med 9.9 prosent.

Kilde : SSB/IMDI

innvandring illustrasjon
Direktevalg