Telemarksbarometeret logo

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge framskrivingens hovedalternativ vil antall 16-19-åringer i Telemark synke med rundt 550 personer eller seks prosent fra 2016 til 2022. Deretter vil antallet øke igjen, men ikke like mye som man trodde for noen år siden. 

SSBs befolkningsframskrivinger utarbeidet i 2016 framskriver en nedgang i antall 16-19 åringer de nærmeste årene, men nedgangen er ikke like stor som SSB framskrev i 2014 og 2012 (figur 1). Det første bunnpunktet nås i 2022 med 8282 16-19-åringer. Deretter antar SSB i 2016-framskrivingen en liten oppgang, før man vil få et nytt bunnpunkt i 2034, med 8071 16-19-åringer. Det er omtrent 1000 færre personer enn man trodde da man framskrev antall 16-19-åringer i Telemark i 2012.

Framskrivingene er imidlertid usikre, særlig på grunn av usikkerhet rundt framtidig innvandring. Jo lenger fram i tid man går, jo mer usikre er tallene.

Antall 16-19-åringer er viktig for Telemark fylkeskommune som eier av alle de offentlige videregående skolene i fylket.

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11168, samt historiske framskrivinger. Framskrivingens hovedalternativ (MMMM)

Direktevalg