Telemarksbarometeret logo

192 200 telemarkinger i 2040


FOTO: www.colourbox.com

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger. Folketallet i Telemark vil øke med omtrent 20 000 personer de neste 25 årene – fra 172 500 personer i 2016 til 192 200 personer i 2040. 

Fra 2016 til 2040 spår SSB at Telemarks befolkning skal øke med 11 prosent. Hadde det ikke vært for innvandring og innenlands flytting, ville folketallet i Telemark sunket med 3 prosent de neste 25 årene. SSB spår at innvandring vil gi 23 000 nye telemarkinger de neste 25 årene, mens innenlandsk tilflytting vil gi 3000 nye telemarkinger. Trekker man fra et fødselsunderskudd på 6000 personer, får man en vekst på omtrent 20 000 personer de neste 25 årene.

Bare de tre fylkene i Nord-Norge, samt Sogn og Fjordane, vil ha en lavere prosentvis vekst enn Telemark. Til sammenlikning framskriver SSB at landet som helhet skal vokse med over 20 prosent fram mot 2040.

Det er særlig antall eldre telemarkinger som vil øke mye de neste årene (figur 1). Antall over 70 år vil øke fra 22 500 i 2016 til 39 000 i 2040. Mens de utgjorde 13 prosent av befolkningen i Telemark i 2016, vil de utgjøre 20 prosent i 2040.

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Blant kommunene i Telemark er det Bø som vil ha den høyeste veksten (figur 2). Fra 2016 til 2040 vil kommunen øke folketallet med 32 prosent – eller nesten 2000 personer. Slår SSBs prognoser til vil Bø ha en høyere prosentvis vekst enn Oslo, der man framskriver en vekst på 30 prosent.  Også Skien, Porsgrunn, Vinje og Drangedal vil ha en betydelig vekst framover. I alle disse kommunene framskriver SSB en vekst på mer enn 13 prosent fra 2016 til 2040. I den andre enden av skalaen finner vi Siljan, Kviteseid, Nome og Bamble som man tror alle vil oppleve en svak negativ vekst de neste 25 årene.   

Figur 2. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11168

Direktevalg