Telemarksbarometeret logo

Motiver for flytting


FOTO: Colourbox

Arbeid er sett på som et hovedmotiv ved nesten en hver flytteanalyse. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på grunnlag av analyser om bosettingspreferanser, flyttemotiv og flytteprosesser påpekt at "mulighetene for å få ønsket type arbeid er en grunnleggende faktor for bostedsvalget. Et lokalsamfunn som ikke kan tilby relevant arbeid, kan vanskelig lokke en person som er ute etter en viss type jobb med andre kvaliteter i stedet", men tilføyer : "Dermed er det ikke sagt at andre kvaliteter er uviktige".

Bosettingspreferanser og flyttemotiv er uttrykk for kompliserte årsakssam-menhenger som varierer med flytternes bakgrunn, kjønn, livsfase m.m. Kompleksiteten innebærer at ulike motiver virker sammen, der noen er mer avgjørende eller utløsende enn andre. Denne kompleksiteten er særlig under-streket i de mest sentrale arbeidene på dette feltet, nemlig de landsdekkende Bo- og flyttemotivundersøkelsene fra 1972 og 2008 og avlede studier av denne. Disse undersøkelsene legger til grunn at "motiver og preferanser er bevegelige begreper, som med fordel bør studeres som en del av og ses i lys av andre elementer i livsløpsprosessene. Rekkefølgen av begivenheter kan være det mest avgjørende".

Som en tydeliggjøring av dette har NIBR påvist at variasjoner på arbeids- og boligmarkedet bl.a. gir seg utslag i at "ved lav valgfrihet betyr arbeid og bolig det aller meste. Ved høyere valgfrihet på arbeidsmarkedet, dess mer vil flytte- og bosettingsutviklingen bestemmes ut fra andre faktorer enn behovet for arbeid". Tilsvarende er det påvist at endringer i livsløpsprosessen bl.a. gir seg utslag i at "når man kommer i familiefasen legges det gjerne mer vekt på barnehage- og skolemuligheter enn på tilgjengelighet til kafeer og utesteder, og det legges økende vekt på miljø- og omgivelsesfaktorer".

Det er videre påvist en nokså tydelig forskjell mellom fordelingen av oppgitte flyttemotiver i 1972 og 1982 ved at arbeidsmotivet synes å være klart mindre framtredende i 2008. Som en nærliggende forklaring angis at en langt større andel av befolkningen i 2008 enn i 1972 bor innenfor store og varierte arbeids-markedsregioner, der det er mulig å skifte jobb uten å flytte, og at pendlings-mulighetene generelt er blitt langt større de fleste steder (utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner). Det blir likevel påpekt at dette ikke betyr at den geografiske fordelingen av arbeidsmuligheter er blitt en mindre viktig faktor hvis en vil påvirke befolkningens lokaliseringsvalg. Det er påpekt at dette mest sannsynlig betyr at arbeids-muligheter alene i enda mindre grad har blitt en "tilstrekkelig" betingelse for å holde på eller tiltrekke seg innbyggere.

Oppsummert kan NIBR påvise at "arbeid fungerer som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for flyttemotiv" og at "den grunnleggende betydningen av tilgjengeligheten på arbeid kan føre til at betydningen av andre faktorer i en del tilfeller undervurderes. Tilgang på arbeid som faktor kan ikke uten videre sidestilles med andre tilgjengelighetsfaktorer, slik som kafè- og kulturtilbud".

Kilde :
Kjetil Sørlie (NIBR) : Bolyst og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distriktene.
Olaf Foss (NIBR): Kan vi bo der vi vil – og hvor er det ?

Direktevalg