Telemarksbarometeret logo

Ny rapport med framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft


FOTO: Colourbox

Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag og behovet for personell, øker ytterligere i en oppdatert rapport fra SSB over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning. I fjorårets rapport framskrev SSB en lærermangel på drøye 30 000 i 2025. I disse nye framskrivingene øker lærermangelen til i underkant av 38 000 i 2025.

Rapporten bygger på oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning. Modellen framskriver nå også for første gang utdanningsvalget til framtidige innvandrere. Endringene i årets framskrivinger sammenlignet med fjorårets, har først og fremst sammenheng med oppdateringer og forbedringer i modellen, og i mindre grad nye opplysninger om innvandreres utdanningsnivå.

Stor mangel på lærere og pleie- og omsorgspersonell
Lavere estimerte tilbøyeligheter til å ta lang høyere utdanning i forhold til det som ble lagt til grunn i rapporten fra 2013 , slår ut i noe lavere vekst i tilbudet av arbeidskraft med dette utdanningsnivået. Tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning innen økonomi og administrasjon (kort og lang, samlet sett) er imidlertid ytterligere oppjustert. Dermed blir det beregnede overskuddet her blir noe større enn i forrige framskriving. Tilbøyeligheten til å utdanne seg som lærer eller innen pleie- og omsorgsfag med kort høyere utdanning er noe nedjustert, og bidrar til at den beregnede mangelen på disse utdanningsgruppene øker ytterligere.

Med utgangspunkt i dagens tilbud og behov, framskrives utvalgte grupper slik i 2025:
•    Underskudd på arbeidskraft på videregående nivå i bygg- og anleggsfag, i overkant av rundt 30 000
•    Noe underskudd på sivilingeniører, rundt 3000
•    Overskudd av utdannede med kort og lang høyere utdanning i økonomiske og administrative fag, drøye 60 000
•    Underskudd på lærere med kort høyere utdanning, i underkant av rundt 40 000
•    Underskudd på pleie- og omsorgsfag med kort høyere utdanning, rundt 35 000

Framskrivningene er usikre.
Det understrekes i rapporten at slike framskrivninger er usikre. Til dels er de basert på forenklede forutsetninger, og tilbud og etterspørsel er framskrevet uavhengig av hverandre. Mekanismer som vil bidra til å redusere framtidige ubalanser er ikke del av modellen. Med andre ord gir rapporten en beskrivelse av et framskrevet behov og tilbud for ulik type arbeidskraft basert på forutsetninger fra dagens situasjon, og ikke hva SSB antar situasjonen vil være fremover.

Kilde : Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Rapporter 2014/31. Statistisk sentralbyrå.

Direktevalg