Telemarksbarometeret logo

Stabile pendlingsstrømmer


FOTO: Colourbox

Tall for 2016 indikerer at Telemark har en svak økning i innpendling og en svak nedgang i utpendling.

Telemark hadde 74251 arbeidsplasser i 2016. Av 80562 sysselsatte med bosted i Telemark, hadde 69992 sitt arbeid i fylket. Det vil si at 10.570 pendlet ut av fylket. Samtidig hadde Telemark en innpendling på 4259. Det ga en netto utpendling på 7.83 prosent og en innpendling på 5.74 prosent. Sammenlignet med 2013, viser tallene en svak økning i innpendling og en svak nedgang i netto utpendling. Endringer i statistikkgrunnlaget i 2015 gjør at sammenligninger med tidligere år må gjøres med stor varsomhet.

Av utpendlingen på 10570, var det størst utpendling til Buskerud/Vestfold med 3610 og til Oslo/Akershus med 3407. Utpendlingen til Agderfylkene var på 758. Av innpendlingen på 4259, var det størst innpendling fra Vestfold/Buskerud med 2225, dernest fra Oslo/Akershus med 780. Innpendlingen fra Agderfylkene var på 501.

Andel pendlere i en kommune eller en region sier noe om hvor integrert arbeidsmarkedet er. Telemark som fylke eller region har relativt lav arbeidsmarkedsintegrasjon. I følge Telemarkforsking har graden av arbeidsmarkedsintegrasjon betydning for den næringsmessige sårbarheten fordi konsekvensene av bortfall av arbeidsplasser blir mye mindre i områder med høy arbeidsmarkeds-integrasjon. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon gir robusthet for svingninger i antall arbeidsplasser, og er til fordel for næringslivet, som får et bredere rekrutteringsgrunnlag. Høy arbeidsmarkeds-integrasjon gir også høyere bostedsattraktivitet, fordi en har flere arbeidsplasser å velge blant når du bor i regionen (Ref. Regional analyse Telemark 2012).   

Pendling2017-tall

Kilde: SSB

Direktevalg